137 Ludvig L. Daae, januar 1851

                                                                                                            Januar 51.
Til Ludv. Daae.
 
Dersom jeg ikke skal ganske glemme at svare paa dit Brev, saa faar jeg nu tage Alvor for mig. Jeg maa da for det første takke for samme; det overraskede mig virkelig, da jeg ikke ventede noget og ialfald ikke saa snart. Vel havde jeg nogen Møie med at dechifrere samme, men ved en utrolig Udholdenhed bragte jeg det dog saavidt, at jeg troer jeg forstaar det Hele med Undtagelse af et Ord, som efter Samenhængen at dømme er et meget interessant Ord. Men det faar nu beroe. Latinen havde du skrevet tydeligst og deri gjorde du vel, da det Sprog falder mig noget fremmedt, endog naar det er prentet.
 
Du spurgte i dit Brev om hvad jeg synes om Knudsens Afhandling. Dengang vidste jeg ikke at der var en saadan Afh andling til. Senere fik jeg vide det og skrev til Xnia efter Tidsskriftet. Dermed gik det dog saa seent at det først nu med sidste Post ankom, og altsaa har jeg først i denne Uge læst samme. Knudsen er fremdeles den same Gauk som før. Han driver kun paa en Reform i Ortografien efter de Kondit ioneredes Udtale og hvis denne Udtale er overalt som han beskriver den, saa er den virkelig daarligere end jeg havde troet. Hans Reform vilde medføre alle de Uleiligheder af en radikal Reform, og derfor holde vi os til den sidste. Man seer ogsaa af hans Slutning at han har nogen Respekt for det Partie, som vil radikalt, og det er vel. Han har ellers ved sine mangfoldige Exempler viist Skriftsprogets Daarlighed, som vist vil gjøre en god Virkning. Jeg for min Deel ærgrer mig kun over at han har anført saa meget, som ogsaa jeg havde tænkt at anføre, naar jeg nu engang skal ud dermed, vil det see ud &c.
 
Fra Unger havde jeg Brev i Begynd elsen af f. M. Han skriver at min Ordbog skal blive anmeldt i næste Hefte af [Langes] Tidsk rift af Prof essor Munch, at Barlaam og J osaphats[Saga]  skulde blive færdig til Nytaar, og at man til næste Aar skulde tage fat paa Didrik af Berns Saga. Ogsaa skrev han om en Anmeld else af Ordb ogen i Posten. Efter mange Omstændigheder fik jeg opspurgt dette No og læste det for to Uger siden.
 
Da Aviser og slige Ting komme saa snart til Solnor, har du vel allerede seet, at Kirkedpt. har indstillet og Kongen resolveret, at jeg i dette Halvaar skal have l00 d af Opl ysningsvæsenets [Fond] og siden skal Storthinget gjøre Resten. Jeg fik Brev derom med sidste Post.
 
Der blev intet af med Julebesøget. Jeg bliver rolig til Vaaren, da gjør jeg maaskee en Reise til Nordland. Nogen Forlovelse kommer ikke istand[,] thi jeg kjender ikke en eneste [paa] hvis Samtykke man kunde haabe.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd i NFS Aasen, pk. 7,24, datert «Januar 51». Dagboka gjev ikkje nærare opplysning, men brevet må vera frå oml. 15. jan. (jfr. merknad nedanfor).
 
- dit Brev] jfr. merknad til Br. nr. 132.
 
 skrev] jfr. merknad til Br. nr. 135
 
Brev] frå Unger, jfr. Br. nr. 133.
 
 Anmeldelse] i «Christiania-Posten» 1850, 16. nov., nr. 786, som Aa. les 1. jan. 1851.
 
 to Uger siden] etter føregåande opplysning må brevet til L. D. såleis vera frå oml. 15. jan.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008