146 Hans Conrad Thoresen, 15.10.1851

                                                                                            15de Oktober 1851.
 
Til Provst Thoresen.
 
Idet jeg herved tillader mig at oversende Dem et Expl. af min Gra/-m/ atikog Ordbog over Folkesproget, maa jeg bede om Undskyldning for, at dette ikke er skeet førend nu, da jeg nemlig ved adskillige Reiser og Ophold paa afsidesliggende Steder har hidtil været hindret fra at besørge denne Oversendelse saaledes som jeg ønskede. De anmodes om at modtage disse Bøger som et lidet Tegn paa den Erkjendtlighed og Taknemmelihed, som jeg i saa høi Grad skylder Dem for al den beviiste Godhed og Velvillie. Modtag hermed min Hilsen og Forsikkring om min oprigtigste Høiagtelse.
 
Ærbødigst
[Ivar Aasen.]
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd, omframt eit eldre utkast.
 
Om H. C. T. sjå merknad til Br. nr. 4 og Br. nr. 132.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008