149 Magnus Brostrup Landstad, 25.11.1851

S. T. Hr Pastor Landstad.
 
Efter at jeg nu for kort Tid siden er kommen tilbage til Hovedstaden, har jeg naturligviis været nysgjerrig efter at vide, om der maatte være foretaget noget med Deres Samling af Folkeviser fra Tellemarken, og da jeg endnu ikke har faaet nogen Underretning derom, saa tager jeg mig herved den Frihed at henvende mig til Dem selv desangaaende. Jeg maa da først berette, at jeg nu, efter at have faaet nyt Stipendium, har besluttet at opholde mig i Kristiania, og herfra foretage de Reiser og Udflugter som endnu kunde ansees nødvendigc for at samle Oplysninger om Folkesproget, og at jeg saaledes ialfald bliver i Rolighed indtil næste Sommer, da jeg, saafremt min Helbred tillader det, agter at foretage en Reise paa Vestkanten. Dersom der altsaa skulde være gjort nogen Foranstaltning til Udgivelsen af bemeldte Viser, og De maaskee fremdeles skulde ønske, at jeg vilde være behjælpelig dermed, især med Hensyn til Korrekturen, saa kan jeg nu ikke længere undslaae mig derfor; saa meget mere, som jeg frygter for, at jeg netop selv har været en Aarsag til, at dette Arbeide er blevet forsinket. For øieblikket veed jeg ellers ikke noget videre ae sige om denne Sag, da jeg er saa ubekjendt med Sagens nuværende Stilling. En liden Underretning derom vilde altsaa være mig meget kjærkommen, og jeg er derfor saa fri at anmode om, at De ved Leilighed vilde sende mig nogle Ord derom. Vær imidlertid hjertelig hilset.
 
Kristiania den 25de November 1811.
I Aasen.
Adresse: Storgaden No 6.
 
Utanpå: S. T./Hr. Pastor M. B. Landstad/a/Fredrikshald.
Betalt
Poststempel Christiania 25.11.1851.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. på UBO brevsamling nr. 182, omframt kladd i NFS Aasen, pk. 5,5 (som er prenta i MM 1926, s. 42).
 
Landstad svarar 3. des. 1851 (orig. i NSF Aasen, pk. 5,6, prenta i MM 1926, s. 4243) at «den Sag er gaaet aldeles i Staa, og Samlingen ligger i min Skuf i samme Forfatning, som da De gjorde dens Bekjendtskab.» (Jfr. Br. nr. 108 og 111). L. vil no ta opp att arbeidet. Han har høyrt at I. Aa. har gjeve ut «en Deel Smaasager i Folkesproget og deri antydet den Form for dets Skrift, som De ansaa for den rette», og at det skal ha stått i Mbl.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008