167 Påskrift i "Prøver af Landsmaalet i Norge", 20.06.1853

Til
Hr. Professor R. Keyser
med Høiagtelse
fra
Forfatteren.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Påskrift i PL, no i UBO. På ein trykt lapp som er lima inn i boka, står det: «Af Universitets-Bibliothekar F. W. Keysers Gave».
 
Frederik Wilhelm Keyser (18001887) ervde boksamlinga etter broren, Rudolf Keyser. Heile si boksamling testamenterte han så til UBO.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008