168 Påskrift i "Prøver af Landsmaalet i Norge", 20.6.1853

Til
Hr. J. Moe
med Høiagtelse
fra
Forfatteren.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Påskrift i PL, no i NFS.
 
Moltke Moe (18591913) ervde bøkene etter faren, Jørgen Moe (18131882). Moltke Moe gav boksamlinga si til NFS, der dei utgjer grunnstokken.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008