169 Påskrift i "Prøver af Landsmaalet i Norge", 20.6.1853

Til
Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab
fra
Forfatteren.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Påskrift i PL, i biblioteket åt VS.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008