174 Arbeidsmelding for 1853, 31.12.1853

Til den kgl. Norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisnings-Væsenet.
 
I Lighed med hvad der forhen har fundet Sted fremsender jeg herved en kortfattet beretning om mine Arbeider i det forløbne Aar tilligemed nogle Bemærkninger om deres paatænkte Fortsættelse. Jeg kan altsaa foreløbig berette, at der i Aarets Løb er gjort en betydelig Samling til Forøgelse af Tillæggene til den norske Ordbog, og at en Bearbeidelse af det samlede Stof har været jævnlig fortsat, omendskjønt adskillige forsinkende Omstændigheder have gjort, at det ikke er gaaet saa fort dermed, som jeg ønskede.
 
Den første Deel af Aaret blev for det meste anvendt til Bearbeidelse af endeel Sprogprøver eller Læsestykker i Dialekterne, hvoraf da endelig en Samling blev affærdiget til Udgivelse og trykt under Titel af "Prøver af Landsmaalet i Norge". Efter den egentlige Plan skulde denne Bog være større, end den virkelig blev; men da jeg havde megen Tvivl om, hvorvidt Prøverne fra enkelte Distrikter vare paalidelige, besluttede jeg tilsidst hellere at give lidet end meget; hvortil ogsaa kom, at jeg paa Grund af en langvarig Øiensvaghed længtes efter at faae dette Arbeide fra Haanden saa snart som muligt. En betydelig Deel af Tiden blev ogsaa anvendt paa Tilsynet med Trykningen af Landstads Folkeviser; hvilket ogsaa bevirkede, at min paatænkte Reise til Fjeldbygderne blev udsat noget længere end bestemt, da jeg ikke vel kunde slippe fra dette Arbeide, førend det var færdigt.
 
Min paatænkte Reise til Tellemarken blev endelig foretagen i Juli Maaned. Jeg besøgte denne Gang nogle af de øverste Distrikter, nemlig Laurdal, Mo og Vinje, hvor jeg havde meget at efterspørge, da jeg nemlig ved et Par Manuskripter saavelsom ved de nylig udkomne Folkeviser, var kommen paa Spor efter mange Ord, hvorom jeg ønskede nærmere Oplysning, og jeg desuden ved et nøiere Gjennemsyn af Wille's Beskrivelse over Sillegjord og af hans tellemarkiske Ordsamling, som er optagen i Hallagers Ordbog, havde fundet meget, som endnu ikke var tilstrækkelig undersøgt. Jeg havde ogsaa det Held at faae Bekræftelse paa den største Deel af disse mine foreløbige Optegnelser og ved samme Leilighed at opdage en god Deel nyt Sprogstof, som ikke forhen var kommet for Dagen. Imidlertid vare dog Omstændighederne ikke saa gode, som de kunde have været, naar man kom til at reise paa en Tid, da Folk have mindre at bestille, og man da kunde opholde sig noget længe i Distriktet. Uagtet der allerede er hentet saa rige Samlinger fra denne Egn, kunde der dog vistnok endnu være meget at udrette, og det turde derfor nok være nødvendigt at foretage endnu en Reise paa denne Kant, saaledes at man ved samme Leilighed ogsaa kunde bereise Nissedal og Sætersdalen, som jeg denne Gang ikke kom til at besøge.
 
Efter min Tilbagekomst fra Tellemarken foretog jeg siden en Reise til Smaalehnene, hvor jeg havde besluttet at foretage en nøiagtig Gjennemgaaelse af Wilse's saakaldte Norske Ordbog, som følger med hans Beskrivelse over Spydeberg, samt af endeel andre Optegnelser af de forskjellige Topografier fra denne Egn. I denne Hensigt bereiste jeg altsaa Omegnen af Fredrikshald i Begyndelsen af September og opholdt mig siden en Maaneds Tid i Eidsberg, hvor Wilses Ordsamling da blev gjennemgaaet og i de fleste Punkter befunden at være paalidelig, omendskjønt endeel af de deri anførte Ord nu ere sjeldne eller kun bekjendte hos gamle Folk. Nogle Ord, som vare ubekjendte i Eidsberg, befandtes siden at være brugelige i Spydeberg; og paa dette Sted var det jo ogsaa, at Wilses Glossarium blev samlet; at jeg imidlertid nu valgte Eidsberg til Stedet for mine Undersøgelser, grundede sig derpaa, at jeg vilde have saa meget som muligt fra Midten af Amtet, da man derved snarest kommer til en Oversigt af Distriktets Ordforraad i det Hele. Efter dette Ophold bereiste jeg ogsaa den østlige Deel af Rommerige, nemlig Høland, Urskoug og Sørum, hvor der ogsaa blev samlet noget, skjønt ikke af nogen særdeles Betydenhed.
 
Om Beskaffenheden af de herved samlede Tillæg til Ordbogen er det vanskeligt at give nogen tilfredsstillende Oplysning, da man her, ved at gaae ind paa Enkelthederne, maatte blive saa vidtløftig, at man ligesaa godt kunde fremlægge den hele Samling. Paa en Slump kan jeg rigtignok sige, at de samlede Tillæg for dette Aar udgjøre henimod halvandet tusinde Ord, og at samtlige Tillæg for de tre Aar, som ere forløbne siden Ordbogens Udgivelse, gaae op til omtrent fire tusinde Ord foruden Variationer og nye Bemærkelser. Men iblandt dette Forraad er naturligviis ikke alt lige godt. Det mest ægte og gode Materiale er som sædvanlig det, som er hentet fra Fjeldbygderne, og forøvrigt indeholder Samlingen en stor Deel, som er af tvivlsom Herkomst og af mindre Værd.
 
Efter at disse Reiser vare fuldførte, har naturligviis en Tid gaaet hen med Ordning og Reenskrivning af de nye Samlinger. Efter Slutningen af dette Arbeide har jeg begyndt paa en ny Bearbeidelse af min Samling af Norske Ordsprog, som jeg nu tænker at affærdige til Udgivelse. Jeg har besluttet at skrive Ordsprogene omtrent i den Form, som er angiven i de før omtalte "Prøver af Landsmaalet"; hvor ogsaa et lidet Udvalg af Ordsprog er indført. Samlingen indeholder i sin nuværende Størrelse henimod 1500 Nummere, som jeg har forsøgt at ordne i Grupper efter Indholdet, omtrent saaledes som i Nyerups Udvalg af Peder Syvs Ordsprog. Med Hensyn til Forklaringen har jeg kun tænkt at ledsage Ordsprogene med en og anden liden Anmærkning, men ikke med nogen egentlig Oversættelse.
 
Med Behandlingen af denne Samling, og med den nødvendige Gjennemgaaelse af de forhaandenværende Ordsprogsamlinger fra Nabolandene, vil altsaa en Deel af det tilstundende Aar gaae hen, og derefter burde et Par Reiser foretages til Undersøgelse af adskillige Ord og Former. De Distrikter, som jeg nu anseer det nødvendigst at bereise, ere Sætersdalen og visse Dele af Tellemarken, Nummedal og Hadeland, Hedemarken og Soløer. Hvor mange af disse Reiser der kunne fuldføres paa en Sommer, vil beroe paa Omstændighederne. Jeg vilde ønske, at Omstændighederne maatte blive bedre end i det forløbne Aar, da en haardnakket Øiensvaghed tillige med anden Sygelighed har betydelig forsinket mine Arbeiders Fremgang.
 
Hvad Udgivelsen af de samlede Tillæg til Ordbogen angaaer, da kunde det vistnok være ønskeligt at faae denne sat i Værk saa snart som muligt, men paa den anden Side er der ogsaa megen Grund til at bie, indtil noget mere maatte være samlet, for at Samlingen kunde blive saavidt fuldstændig, at man ikke strax efter skulde behøve at give nye Tillæg. Af Folkesprogets Grammatik burde en ny og forbedret Udgave blive besørget, men da der ogsaa ved dette Værk endnu er enkelte Oplysninger at indhente, saa troer jeg, at ogsaa dette Arbeide bør udsættes i nogen Tid, og idetmindste indtil en af de paatænkte Reiser maatte være fuldført.
 
Christiania den 31te December 1853.
 
Ærbødigst
I.Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Fotostatkopi UBO (jfr. merknad til Br. nr. 136) omframt serskild kladd og avskrift i Kopibok II, nr. 6. 
 
- «Prøver af Landsmaalet i Norge] jfr. merknad til Br. nr. 166 og Br. nr. 170. Ei melding av C. R. Unger er prenta i NT, 1853, s. 29095. I 1899 kom 2. utg. med merknader av Amund B. Larsen.
 
 Hans Jacob Wille: «Beskrivelse over Sillejords Præstegield», Kbh. 1786.
 
 hans tellemarkiske Ordsamling] har L. Hallager hatt ei avskrift av som han har fått låna hjå W. H. F. Abrahamson, og som vart utnytta til «Norsk Ordsamling», 1802, (jfr. Forerindring s. XVIII).
 
 Wilse: «Norsk Ordbog», jfr. merknad til Br. nr. 133 og  Br. nr. 172.
 
 «Kjernefulde Ordsprog, udsøgte og ordnede ved R[asmus] Nyerup. Med en Fortale indeholdende Bidrag til danske Ordsprogs Litteratur», Kbh. 1807 (jfr. Lista nr. 1022).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008