177 Kyrkjedepartementet, 27.6.1854

Til Den kongl. norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
 
Forsaavidt en Erklæring fra mig skulde ønskes, om hvorvidt jeg i tilstundende Budget-Termin agter at vedblive med mine Sprog-Arbeider, giver jeg mig herved den Frihed at erklære, at jeg fremdeles agter at vedblive dermed, og at jeg ogsaa anseer dette som nødvendigt, især for at kunne fuldføre endeel paabegyndte større Arbeider, hvoraf især kan nævnes en Samling af Tillæg til Ordbogen over det norske Folkesprog, hvortil allerede et betydeligt Mattriale er tilveiebragt og hvortil endnu meget Materiale kan ventes.
 
Christiania den 27de Juni 1854.
 
Ærbødigst  
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Fotostatkopi UBO (jfr. merknad til Br. nr. 136) omframt serskild kladd.
 
- I. Aa. leverte sjølv brevet i KD. I brev frå KD 6. okt. 1854 (underskrive av statsråd Hans Riddervold og sekr. L. Kyhn) får I. Aa. melding om vedtak 10. aug. «hvilke med kongelig Resolution af 16de f. M. naadigst ere befalede tagne tilfølge», at det «til Fortsættelse af Deres Forskninger vedkommende det norske Folkesprog» er løyvt den same sum som før, 300 spd., «mod at De fremdeles afgiver aarlig Indberetning til Kirkedepartementet om Deres Virksomhed.» (Avskrift av brevet i Aasens Kopibok II, nr. 7, derimot er her ikkje avskrift av Aasens brev til KD 27. juni s. å.).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008