Hans Ross, 8.10.1878

                                                                                            Stavanger 8. 10. 78.
 
S.T. Hr. Ivar Aasen. Jeg har i de seneste aar ikke meddelt Dem mine fund af Norske ord, da jeg under tidligere meddelelser havde faaet et stadig sterkere indtryk af at slig meddelelse kun var til bryd. Nu foreligger de dog til Deres afbenyttelse i en samling, som jeg her i høst sendte ind til opbevaring i Universitetsbibliotheket, efter Kirkedept's tilhold. Hvorvidt en saadan haandskreven samling efter universitets regler skal være tilgjængelig for alle, ved jeg ikke; jeg troede i ethvert fald at jeg fremkom med et ikke urimeligt ønske, da jeg til det Academiske Collegium yttrede at jeg helst saa at det mulige udlaan indskrænkedes til Dem og S.Bugge, Joh. Storm, Unger, Rygh og Fritzner som jeg formodede var de som den kunde have mest interesse for; jeg ønskede at et manuscript som var uprøvet baade med hensyn til papir og blæk ikke skulde slides for meget. Der ligger den altsaa. Den er nærmest en afskrift af mine successive optegnelser, indeholder altsaa en hel del gjentagelser og andre overflødigheder, ligesom den, selvfølgelig, vrimler af mangelfuldheder; - at disse optegnelser fra først af kun vare bestemte for min egen brug vil blandt andet vise sig i, at jeg ofte anfører det samme findested som De allerede har angivet for det samme ord; jeg vilde minde mig om, hvor j e g havde hørt det. Afskriften blev ogsaa foretagen i nogen hast; idet indberetning og samling skulde indleveres inden 1ste Septbr. og jeg dessuden selv fremhastede den, for at kunne faa anbragt paa et sikkert sted, inden jeg reiste op i fjeldet, optegnelser, hvori der var nedlagt meget arbeide. Uagtet dette tror jeg dog at den vil kunne benyttes af kyndige. Til Trykning egner den sig jo ikke, i den foreliggende form, i hvilken blandt andet sammenligninger med beslægtede sprog næsten ganske mangler.
 
Jeg har ogsaa i denne høst gjort ikke ganske ubetydelige fund, mest i Telemarken; fundenes værd staar dog nok i det hele ikke i forhold til dets mængde. Idet jeg beder Dem ved leilighed frembringe min hilsen til Herrerne Unger og Blix, forbliver jeg
 
Deres ærbødige
Hans Ross.  
 
-
Brev nr. 23, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009