Niels Alstrup, 25.10.1873

 

 

Snasa 25/10 1873

Høistærede Ven!

Som De maaske husker, er jeg nu Snasning, og som en god Patriot sidder jeg idag, uagtet det er Løverdag, og studerer deres Ordbog. Uagtet jeg langtfra er kommet, endnu saa langt som til "S", saa slog jeg dog efter Snasa, men uagtet - hvad man billig kan vente – at der er taget tilbørlig Hensyn til den første Bygd i Norges Land, saa fik jeg dog ikke Greie paa hvad Snas betyder. Jeg henvises til Snos, ɔ: Nos, en Næse; - hvad skal dette betyde, Høytærede! Dette synes mig er at give skikkelige Folk "en Næse", som det heder paa Dansk. Betyder det at vi ere Folk med Næser, eller uden Næser (lucus a non lucendo) eller maaske Folk, ad hvem man kan gjøre Næser? Alvorlig talt, sig mig, og det snarest, hvad betyder Snas eller Snasa. Snos, et frem stikkende Hjørne, kan det ikke betyde, det passer ikke. Jeg er ofte plaget med Spørgsmaale om Snasa, men staar som en dum Djævel. Altsaa, De maa skaffe mig Besked.

Tak forresten for Ordbogen! Nu staar tilbage, at De giver os en Norsk-Dansk Ordbog, saaledes som De troer, den bør være. Først da, kan der blive en Literatur, som betyder noget. Tro mig, her ere Mange, som kunde have Lyst til at skrive i Landsmaalet, men naar man ikke har noget Sikkert at gaae efter, saa vil man nødig ud. Hvis De vil skaffe en Ordbog, saa skal De til Gjengjeld faae det nye Testamente paa Norsk. De er kanske bange for, at det vil hedde, at Du "laver" et Sprog, men slige Dumheder, har De vel for mange Aar siden voxet Dem fra. – Det er sørgeligt, at visse Folk endnu benægte, at vi have et fuldt udviklet norsk Sprog –. Men Sagen gaar. Om 100 Aar er det ikke mere dansk i Norge, hverken i Tale eller Skrift, undtagen maaske i Byerne tildeels.

Nu Nok! For det første: hvad betyder Snasa? og dernæst er der Udsigt til et Norsk-Dansk Lexicon? Deres Svar udbedes af Deres Hengivne Ven

N Alstrup

Min Hustru hilser forbindtlig. Hils Redaktør Berner fra mig.

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]