Torstein Svensgaard, 30.1.1883

Aasnes, Solør 30 Jan. 1883

 

Hr. I. Aasen!

 

Da vi istand Regler for en Lærerforening og en Samtaleforening her i Aasnes, skulle jeg ønske, De kunde give meg Besked om følgende:

Ord som Statuter, Forening, Medlem, Bestyrelse, Bestyrelsesmedlem, Ordfører (eller Formand), Viceordfører, Sekretær, Referent, Kasserer og Revisor burde vel ombyttes med andre.

For Statuter kunde vel bruges Laglov, Lagband, Grundlov eller Grundregler. Samtaleforening kunde vel kort og godt hede Samlag (her Aasnes Samlag). For President bruger O.J. Høyem i sin Udgave af Grundloven Ordfører og for Sekretær Penfører. Ordene ligner hverandre, men i "Fører" ligger ikke det samme paa begge Steder. "Ordfører" passer ikke paa en Mand, som for det ene skal lede Forhandlingerne under Mødet og dernæs styre Foreningen udenfor dette. "Ordstyrer" er hverken betegnende eller velklingende; bedre da Styrmand. Men det er det slemme med disse Ord, som ende paa "Mand" (Styrmand, Formand, Varmand -), at Kvinden bliver udenfor, der skulde være en Fællesbetegnelse. Af anførte Grund bør heller ikke "Lagmann" ("Unorsk og norsk") bruges for Medlem. For Minister bruger O.J.H. Kongsraadsformand og for Justitiarius Domstolsformand.

For Sekretær anbefaler K. Knudsen løn-skriver, skriver, opskriver, bok-fører, pen-fører, skrift-fører; for Referent meddeler, gengiver, bok-fører, opskriver -. Det synes her vanskeligt for en kort og god Betegnelse.

For Viceformand vilde jeg hellere bruge Varmand end Varamand.

Jeg skal her foresøge en Opstilling: For Statuter bruges Laglov, for Forening Samlag, for Medlem Laglem (Lagfælle, O.J.H. bruger Medlem), for Bestyrelsen Lagstyret (en Bestyrelse, Styre, Lagstyre), et Medlem af Bestyrelsen kaldes en Samstyring (vi har: en Vil(d)styring) eller et Styrlem.

Ordfører: Lagmester, Lagbas, Styrmester, Styrmand, Formand,

Viceordfører: Varmester, Varbas, Varmand.

Sekretær: Penmester, Penbas, Bogmester, Penfører, Ordfæster

Referent: Penmester, Penbas, Penfører, Bogf., Ordf., Sagamand.

Kasserer: Kasmester, Kasbas, Pengbas, Skat- eller Pengmester, Kasmand.

Revisor: Syn(s)mester, Synsbas, (Efter)synsmand, Gjennemsyns-.

Vi kunde for Ordfører bruge Lagbas eller blot Bas (i Amerika har jeg hørt Ordet betegne Tilsynsmanden ved forskjellige Arbejder), for Viceordfører Varbas, for Sekretær og Referent Penfører, for Kasserer Kasmester og for Revisor Synsmester; altsaa Bas (Lagbas), Varbas, Penfører, Kasmester og Synsmester. Vi kunde her ogsaa bytte om -bas, -fører, -mester. Spørgsmaalet er, om vi vil have Betegnelserne lige, eller vi vil have Veksling.

Ved Sammensætninger bør maaske hellere bruges Lag end Samlag: Maal-lag, Skole (=Skule-)lag (for Skoleforening, Lærerforening); Skulelag bør da ikke betegne Skolekreds.

De tør kunne give mig nogle Vink angaaende anførte. –

Der burde være en Lov om, at kun en Slægt skulde have Ret til samme Familjenavn; ialfald burde ikke gamle Familjenavne antages af "uvedkommende". En Bog burde skaffes, som indeholdt gamle og Forslag til nye. Hvad synes De? –

Mine Tvillingdøtre (fødte 20 Okt 1878), som jeg skrev til Dem om, fik Navnene Oldis og Halldis og kaldes under et "Disa". –

Ærbødigst

T. Svensgaard

(lærer)

 

Frimerke indlagt.

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]