Vestmannalaget, 19.12.1883

Bergen, den 19de December 1883.

 

Herr Ivar Aasen,

Kristiania

 

Efter Tillysning fra Vestmannalaget blev der indsendt flere Manuskripter til en Lærebok i Landkunna, af hvilke et fra Julius Gude, nu Distriktslæge ved Kongsvinger, blev foretrukket og fundet at egne sig til Udgivelse. Da det var ønskeligt, at denne første Geografi paa Landsmaalet kunde blive saa fuldkommen som muligt, ere vi, efter Aftale med Hr. Gude, saa fri at henvende os til Dem med Forespørgsel, om De godhedsfuldt vil gjennemse den. Vi indse jo fuldt vel; at Gjennemgaaelsen vil koste baade Tid og Taalmodighed og have derfor været i Tvivl, om det var passende at anmode Dem om Deres Hjælp; – men det gjælder den velsignede Maalsaki, og saa have vi vovet at lade det staa til med en beskeden Forespørgsel.

Skulde De ville gjennemgaa Manuskriptet, ønskede vi meget, at De ikke i nogensomhelst Retning vil spare paa Rettelser og Bemærkninger. Vi have ladet Forfatterens Manuskript afskrive med blank Bladside for det Tilfælde, at der i Texten ikke er Plads til Deres Bemærkninger. Der maa helst rumsteres efter Behag; der bliver atter taget ny Afsrkift til Trykkeriet; da skal ogsaa de orthografiske Feil blive rettede. Det er meningen, at Deres Sprogform og Orthografi skal benyttes.

I det Haab, at De ikke tager vor Anmodning fortrydeligt op, forblive vi

 

med Høiagtelse

Deres ærbødige

Vestmannalagets Bestyrelse

 

O Paulson Georg Grieg Edv. G. Johannessen

W H Christie Joh. Michelsen

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]