Kongens Tale.

Gode Herrer og Norske Mend!
           
Det nu forløbne Aar bragte en god Høst, og Landets Næringsveie have ogsaa forøvrigt vist sig at være i Fremgang.
           
For mig og min Familie har det været rigt paa Lykke. Det er bleven Dronningen og mig forundt at feire vort Sølvbryllupp, og den 11te November forrige Aar nøde vi den store Glede, at en elsket Sønnesøn blev os skjenket. De talrige Beviser, som vi ved begge Anledninger have modtaget paa den Hengivenhed, hvormed det norske Folk omfatter Kongehuset, ville vil stedse erindre med inderlig Erkjendtlighed.
           
Det venskabelige Forhold mellem de forenede Riger og samtlige øvrige Magter vedbliver fremdeles uforandret.
           
Statsindtegterne have i det forløbne Aar vist sig tilstrekkelige til at bestride de Statskassen paahvilende Udgifter. Jeg har seet mig istand til at forelegge Eder et Budget, efter hvilket de nødvendigste Krav til Statens Behov og Udvikling antages at ville kunne dekkes, uden at bringe i Forslag nogen Skat paa Indtegt og Formue eller nogen Forhøielse i de nuværende Afgifter paa Forbrugsgjenstande. Det er dog bleven nødvendigt, for at bringe Ligevegt tilstede i Budgettet, paany at fremsette Forslag om Udvidelse af Stempelafgiften.
           
Angaaende en ny Handels- og Søfartstraktat mellem de forenede Riger og Spanien har jeg indledet Underhandlinger, der endnu ikke er afsluttede. Imidlertid er denne Traktat fremdeles gjeldende.
           
Ved Fuldendelsen af Jernbanen gjennem Jæmtland er sammenhengende Jernbaneforbindelse mellem Vesterhavet og den botniske Bugt i Sommer bleven tilveiebragt. Denne nye Mellemsrigsbane vil lette den gjensidige Omsetning og befeste Foreningen mellem Broderfolkene.
           
Den smaalenske Jernbanes østre Linje og Jernbanen fra Larvik til Skien ere fuldførte og aabnede til almindelig Færdsel. Af de bevilgede Jernbaneanleg staar alene Jernbanen fra Bergen til Voss endnu tilbage; men den vil snart være fuldført.
           
Jeg gjentager mit Forslag om Anleg af en Jernbane mellem Kongsvinger og Elverum, for at Beslutning derom af Stortinget kan blive fattet, uden at jeg dog er gaaet ud fra, at Banens Paabegyndelse kan ske allerede i den kommende Budgettermin.
           
Ligesom jeg i 1880 for Stortinget fremsatte det nu hvilende Forslag til at forebygge Omgaaelse af Grundlovens Forskrifter om Stemmeret, saaledes har jeg min Opmerksomhed henvendt paa, om der kan blive at forelegge nærværende Storting Forslag til forøvrigt at forandre de nevnte Grundlovsregler i Retning af at imødekomme Kravet paa Stemmerettens Udvidelse. Der foreligger allerede fra mig Grundlovsforslag, sigtende til Løsning af Spørsmaalet om Statsraadernes Deltagelse i Stortingets Forhandlinger.
           
Der vil blive forelagt Stortinget Forslag til ny Lov om Dissentere, navnlig sigtende til at give deres menigheder større selvstendige Rettigheder.
           
Paa Lovgivningens Omraade ville derhos flere andre Forslag blive fremsatte. Enkelte Lovforslag, der har været fremsatte paa tidligere Storting uden at deres Behandling der afsluttedes, ville blive gjentagne. Særlig fester jeg Stortingets Opmærksomhed paa et Forslag om en Pensjonslov for aftredende sivile og militære Embedsmend.
           
Jeg erklæder Stortingets Forhandlinger aabnede, nedbeder Guds Velsignelse over Eders Arbeide, og forbliver Eder, gode Herrer og Norske Mend! med al Kongelig Yndest og Naade vel bevaagen.