[Tidender.] Styret for Kristiania liberale Forening


hev sendt ut eit sovoret Upprop:
 
Det nylig stedfundne Storthingsvalg har vist en temmelig betydelig Fremgang hos det liberale parti i Christiania, idet Antallet af de afgivne Stemmer er voxet fra omtr. 750 i 1882 til omkring 2000 i 1885.
 
Dette Forhold bør være en Opmuntring for vore Meningsfæller til med fordoblet Iver at virke for den liberale Sags Fremme i Hovedstaden.
 
Christiania Borgeres Flertal har ved de tidligere Valg støttet den yderligst gaaende Høirepolitik, og bærer derved en stor Del af Ansvaret for denne.
 
Valget iaar derimod har vist, at Høire i Christiania nu er kommen til den Erkjendelse, at den rene Demonstrationspolitik ikke er gavnlig, og det er ved Valget tydelig udtalt, at Hensynet til de praktiske Interessers Krav forlanger en anden Repræsentation end tidligere.
 
Vi vil ikke paastaa, at de Repræsentanter, Christiania nu har faaet, vil være istand til paa bedste Maade at varetage de Interesser, som de er sat til at skjøtte; men Valget viser, at det af vor Forening udtalte Ønske om en Repræsentation for en saglig Politik har fundet Tilhængere blant Vælgerne og derved fremtvunget Valget af en Repræsentant for de næringsdrivende Klasser.
 
Under disse Omstændigheder forekommer det os, at Udsigterne for Venstres Seir i Hovedstaden er meget større enn tidligere, og vi henvender os derfor til alle Tilhængere af en saglig Politik og til Venner af fuldt Selvstyre med Anmodning om iherdigt at virke for vor Forening og dens Formaal.
 
Christiania den 5te November 1885.
 
F. A. Krog, Formand.
 
M. Dobloug. L. A. Enger. T. Fredstad. Amund Helland. A. Hølaas. Johs. Lunde. Hans Nysom. Annæus Schiødt. Oscar Nissen.