Lysingar.

 
Folkehøgskulelærar Lasse Trædal

held Foredrag i Skyttarhuset paa Rud i Enebak Laurdag den 21de November fyrstkomande Kl. 3 e. M.
 
Enebak 6 _11 _81.
 
Styret for Vennelaget.

 
Inn i fjordarne. 5 forteljingar av Jens Tvedt ,

(12 ark). Pris: heftat kr. 1.50, innb. kr. 2.20 Den, som tek fleire, fær 20 % rabat. Enkelt bok send i posten kostar 15 øre meir. Kann tingast hjå Jens Tvedt, Stavanger.


Folkehøiskoleblad, Tidende for folkelig Oplysning,

udkommer fra Nytaar af med et 16-spaltet Dobbeltnummer den 1ste og 15de i hver Maaned til en Pris af 2 Kroner 25 Øre Aaret frit tilsendt med Posten. Subskription modtages af undertegnede Udgiver under Adresse:
Skollenborg Station.
 
O. L. Kirkeberg ,

Bestyrer af Folkehøiskolen i Sandsvær.