Lysingar.

 

Ein Lærarkandidat tilbyd undervisning i Engelsk, Tyskog Fransk. Vidare Rettleiding aa faa i Fedraheimen, Møllergata 15II.

 

 

Behag at læse!

 

Den berømte Th. Berens er nu hjemkommen fra Udlandet og vedbliver at behandle Gigt, Reumatisme og Nervelidende.

 

Enhver, der lider af nævnte Sygdomme, behøver kun at indsende en skriftlig Forklaring over den. Da jeg ved min siste Udenlandsreise har erhvervet mig endnu flere og mere praktiske Fremgangsmaader, hvilke have udstaaet sine Prøver med overraskende Resultater, saa har eg gjort mig den Foresats, at alle, som søge mig i nævnte Sygdomme skal blive friske, forsaavidt ikke særegne Tilfælde indtræff.

 

Intet Tilfædle overtages, uden Bedring kan garanteres. Send in Konsulationsgebyret, Kr. 2, saa erholeds Recept.

 

Obs. Den, der ikkje bliver fuldstændig frisk ved første Medicin, erholder gratis ny Recept.

 

Th. Berens, Laurvik.

 

 

Tunsbergeren”,

 

liberal avis for Tønsberg, Horten, Holmestrand, Aasgaardstrand og omegn (hovedorgan for Jarlsberg og Laurvigs amt), redigeret af literat VincentTrafall, udkommer – indtil videre – hver onsdag og lørdag i 6spaltet format og koster 1 kr pr. kvartal, forsendt med posten 10 øre mere. Bestilles paa alle postkontorer i landet og i ekspedisjonerne i Tønsberg, paa Horten, i Holmestrand og i Aasgaardstrand. – Fordelagtig avis at avertere i. Og avertissementsprisen er kr. 0.08 pr. korprslinje, 20 % pr. maaned, 50 % pr. aar.

 

 

NORA

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender 50 Øre i betalat Brev, fær Aargangen 1885 fritt tilsendt.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens ”Eksped.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 06.11.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum